Εγκύκλιος για το 2022 με θέμα: «Εφαρμογή για το έτος 2022 – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄κατηγορίας

Εγκύκλιος.

Παρακαλείσθε κατά την κατάρτιση των φακέλων υποβολής προγραμμάτων για έγκριση να  λάβετε υπόψη το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου καθώς και της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Επίσης είναι υποχρεωτική η χρήση των εντύπων του 2022 και όχι παλαιοτέρων ετών και ειδικά του εντύπου Α.

 

Ιδιαίτερα επισημαίνονται τα εξής σημεία:

 

•Οι φάκελοι θα πρέπει να είναι πλήρεις ως προς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τις αιτήσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην σωστή συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου Α και στην αποστολή του σε αρχείο Access (.mdb).

 

•Αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος οι εργοδότες και εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018.

 

•Δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης οποιουδήποτε στοιχείου ενός προγράμματος μετά την υποβολή του, με συνέπεια στην περίπτωση παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου στοιχείου, λανθασμένης συμπλήρωσης, επικάλυψης στις ώρες εκπαιδευτή με τις ώρες σε άλλο πρόγραμμα, ή άλλης παράλειψης, το πρόγραμμα να απορρίπτεται. Ειδικότερα στην περίπτωση λανθασμένης υπαγωγής εκπαιδευομένου στην κατηγορία Γ΄ ή Β΄, θα απορρίπτεται ο εν λόγω εκπαιδευόμενος, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

 

•Είναι δεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο υπογραφής από δημόσια αρχή ή από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr

 

•Όταν αποστέλλονται οι φάκελοι είτε για την έγκριση του προγράμματος είτε για τον απολογισμό του προγράμματος οι φορείς δεν πρέπει να  ζητούν από τα courier  να τους επιστρέψουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και αντί αυτού αναγράφεται εξωτερικά στον φάκελο κατάθεσης η διεύθυνση email του φορέα στην οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου απευθείας από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του υπουργείου μας. 

Σε ότι αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων σε περιπτώσεις έκτακτων περιοριστικών μέτρων ισχύει το  άρθρο 7Α της υ.α. 39278/1823/2018 σύμφωνα με το οποίο «Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, είναι δυνατόν να υλοποιούνται με μεθόδους τηλεδιάσκεψης,  αποκλειστικά και μόνο όταν για έκτακτους λόγους δημόσιας υγείας η εκπαιδευτική λειτουργία των φορέων του άρθρου 2 επιτρέπεται  μόνο μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, όπως κατά περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται σε σχετικές κανονιστικές πράξεις».

 

Η νέα Εγκύκλιος μαζί με τα Έντυπα και την ηλεκτρονική αίτηση (έντυπο Α) για το 2022 έχουν αναρτηθεί στο www.sepenet.gr.

 

Τμήμα Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών ΥΑΕ

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Σταδίου 29, 10110, Αθήνα 

τηλ: 2131516565, 2131516364

email: amoirou@ypakp.gr,  chvasileiadis@ypakp.gr

 

Προηγούμενο Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ