ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων εξ αποστασεως παρακολουθηση

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.045 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 1.045 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 

To οικονομικό  επίδομα του κάθε ωφελούμενου θα είναι έως και 500 ευρώ μεικτά 

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

1 Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης μονάδων εστίασης 100 ώρες

2 Υπάλληλος Κρατήσεων 100 ώρες

3 Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 100 ώρες

4 Ειδικός Social Media Marketing 100 ώρες

 

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, είναι:

1. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

2. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, ή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, η οποία θα απευθύνεται στη Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ στην οποία να δηλώνει ότι:

i. Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,

ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της

Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία

«…………….» και ΑΦΜ «…………»,

iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα

στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας* από τον ΕΦΚΑ. ( https://apps.ika.gr/eCertRegistered/) ή ισοδύναμη Βεβαίωση από Ασφαλιστικό Φορέα σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτύπωσης από τον ΕΦΚΑ.

• Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου χωρίς προγενέστερη προϋπηρεσία, προσκομίζεται το έντυπο Ε3.

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει ως εργασιακή εμπειρία περισσότερες ημέρες από αυτές που αναγράφονται στην Βεβαίωση δύναται να αναρτήσει επιπλέον τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης από το efka.gov.gr ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει τις ημέρες απασχόλησης.

Τα παραπάνω  δικαιολογητικά θα πρέπει να μας αποστείλουν  στο email: dm@consul.gr σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή pdf),μαζί με συμπληρωμένη την αίτηση την οποία και σας επισυνάπτω. 

Τέλος σας επισυνάπτουμε και Υπεύθυνη Δήλωση με συμπληρωμένο το κείμενο που πρέπει να αναγράφεται για όποιον δεν μπορεί να την εκδώσει μέσω gov  και θέλει να την θεωρήσει σε  Δημόσια Αρχή 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση στο τηλ 26210 37361

 

 

 

Προηγούμενο Πέμπτη (5η) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (046ΚΕ)- Συμπληρωματικές Εγκρίσεις.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ