Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου ανάληψης λογιστικών υπηρεσιών από 1/1/2019 – 31/12/2019 και έργου κλεισίματος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για απευθείας ανάθεση του έργου ανάληψης λογιστικών υπηρεσιών από

1/1/2019 – 31/12/2019 και έργου κλεισίματος 2019                       

 

Το Επιμελητήριο Σάμου (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1.Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

2.Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

3.Την με αριθμό 477/2/27-02-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σάμου, περί δημοσίευσης «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

 

προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εξωτερικό συνεργάτη το έργο ανάληψης λογιστικών υπηρεσιών από 1/1/2019 – 31/12/2019 και έργου κλεισίματος 2019 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει τις εξής εργασίες:

•Την μέριμνα – φροντίδα για την παρακολούθηση των εργασιών του Λογιστηρίου του Επιμελητηρίου, την υπόδειξη των νόμιμων διαδικασιών, τη διόρθωση των μηχανογραφημένων προϊόντων της εργασίας της, την υπόδειξη των πάσης φύσεως λαθών, παραλείψεων κλπ. στο χώρου του Επιμελητηρίου.

•Την παρακολούθηση της Λογιστικοποίησης , με διπλογραφικό τρόπο.

•Την Λογιστικοποίηση των δεδομένων των χρονικών τακτοποιήσεων των αγορών, των εξόδων, των εσόδων και των έκτακτων αποτελεσμάτων, την κατάρτιση και σύνταξη των καταστάσεων των φορολογικών αποτελεσμάτων του προβλέπονται από την νομοθεσία (Ισολογισμός, λογ. Αποτελεσμάτων χρήσεων)

•Την παροχή πληροφοριακών στοιχείων στις αρχές του Επιμελητηρίου όταν απαιτούνται.

•Την υποβολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου.

•Την τήρηση του Δημοσίου Λογιστικού.

•Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές που θα ορίσει το Επιμελητήριο, για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων.

•Τη διάθεση χειριστή για τις λογιστικές εγγραφές και καταγραφές, σύμφωνα με τις ανάγκες του Επιμελητηρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε.,Ε.Ε,Ε.,Π.Ε.,Α.Ε. κ.α.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4412/2016 περί μη σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν δικαίωμα άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της αντίστοιχης άδειας Α’ τάξης.

2. Ο προσφέρων οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει έδρα ή υποκατάστημα στην έδρα του Επιμελητηρίου Σάμου με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. Θα προτιμηθούν οι έχοντες αποδεδειγμένα εμπειρία σε ΝΠΔΔ. Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Σάμου χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα ΠΡΩΤΕΥΣ-WIN της εταιρίας KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε.

3. Οι εργασίες των λογιστικών υπηρεσιών θα πρέπει να περαιώνονται εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών, ανάλογα των περιπτώσεων, όπως ορίζονται από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κάθε εργασία, ακόμα και πέρα από τη λήξη της σύμβασης εφόσον προβλέπεται από το νόμο και αφορά εργασία του έτους. Για τις λειτουργικές ανάγκες του λογιστηρίου η παρουσία θα είναι τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

4. Ο συμμετέχων θα επιλεγεί, βάσει της συμφερότερης οικονομικής προσφοράς και θα δεσμευτεί με υπογεγραμμένο συμφωνητικό, για την πληρότητα των παραπάνω εργασιών.

5. Μετά την κατακύρωση και ανάθεση του έργου και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της Υπηρεσίας και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της ΔΕ να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης στους μετέχοντες.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο Γραφείο λογιστηρίου του Επιμελητηρίου μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00 προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Πληροφορίες: κ. Αργυρώ Σαράντου, λογιστήριο, τηλ. 2273087975.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 

 

 

 

Προηγούμενο Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής νομικών προσώπων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ασφαλιστικοί Πράκτορες) σύμφωνα με το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/18-12-2018).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ