Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 από ορκωτό ελεγκτή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2018

από ορκωτό ελεγκτή

 

Το Επιμελητήριο Σάμου κατόπιν της αριθ. 477/2/27-02-2019 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη ορκωτό ελεγκτή του έργου «’Έλεγχος νομιμότητας οικονομικής διαχείρισης και οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 και σύνταξη έκθεσης επί των οικονομικών καταστάσεων 2018», σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 77, παράγρ. 9 και 10 του ν. 4497/2017.

Προς τούτο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στο Γραφείο Λογιστηρίου στο Επιμελητήριο  Σάμου, Κουντουριώτη 19, Σάμος,  κ. Αργυρώ Σαράντου  τηλ. 2273087975, την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2019.

• Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4412/2016 περί μη σύγκρουσης συμφερόντων.  

• Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Σάμου, Κουντουριώτη 19, Σάμος.

• Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018, υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή/ές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση στην οποία τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του ορκωτού ελεγκτή που προτείνεται για τον έλεγχο.

β) Οικονομική προσφορά 

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας σε ελέγχους ΝΠΔΔ. Η τήρηση των στοιχείων που  θα κατατεθούν είναι εμπιστευτική.

Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση θα πρέπει να υποβάλλει τα εξής:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει αυτού,ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης,από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08‐08‐2016).

 Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

‐    οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και

      Ε.Ε.),

‐    οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  

‐    ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

‐    ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,

‐    σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.

β.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής  σε  ισχύ,  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις φορολογικές  τους  υποχρεώσεις  και  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2018 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Α. Κυριαζής

 

 

 

 

Προηγούμενο Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής νομικών προσώπων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ασφαλιστικοί Πράκτορες) σύμφωνα με το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/18-12-2018).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ