Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για να καλύψει τις ανάγκες της Π.Ε. Σάμου.

Για να συμμετάσχετε στην διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να συμπληρώσετε στον παρακάτω συννημένο πίνακα τις στήλες: 

α) Τιμή ανά μονάδα μέτρησης 

β) Προσφερόμενη τιμη χωρίς Φ.Π.Α.

γ) Φ.Π.Α.

δ) συνολική τιμή. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό προμήθειας δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 7.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες που θα εχει κάθε φορά η Π.Ε.Σάμου στις εγκαταστάσεις της έως 31/12/2017.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή κατα την εξόφληση των τιμολογίων είναι : 0,1 % υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΗ, Χαρτόσημο 3% επι τη κράτησης υπερ ΕΑΑΔΣ και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%, και φόρου προμηθειών 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και θα αποδοθεί από τον προμηθευτη.

 

Οι προσφορές πρέπει να σταλούν σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 11/10/2017 και ωρα 13:00 μμ στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος, στο Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων και Α.Αλέξη, τηλ 2273350422 με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως η ταχυδρομικα ), υπευθυνος υπάλληλος Γεώργιος Σειτανίδης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β. Αιγαίου

Θεόδωρος Βαλσαμίδης

 

Προηγούμενο ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 2017 (B΄περίοδος)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ