Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2021_signed

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2. – ΟΔΗΓΙΕΣ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΑΜΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ – Τ.Ε.Υ.Δ.

7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.2 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ