Αιτήσεις υποψηφιότητας Επιμελητηριακών Εκλογών 2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, με αίτηση από τον επικεφαλής αυτού μέχρι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

 Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) και συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (του ν. 1599/1986), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 72,  και της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του Ν. 4497/2017

Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων. 

 

 

 

 

Προηγούμενο Ετήσιο Συνέδριο Βραβεύσεων 2017 Κορυφαίοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Ελλάδος, 11 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ