Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων Εταιρειών και ΙΚΕ μέσω της Υπηρεσία Μιας Στάσης

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων Εταιρειών και ΙΚΕ μέσω της Υπηρεσία Μιας Στάσης 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

 

Πρότυπα καταστατικά

 

Πρότυπα καταστατικά σύμφωνα με το ΦΕΚ 928/20-03-2017

Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ

Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ

Προτυποποιημένο καταστατικό ΙΚΕ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ Ο.Ε , Ε.Ε και ΙΚΕ

 

Για την ίδρυση μιας εταιρείας Ο.Ε ή Ε.Ε και Ι.ΚΕ μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ απαιτούνται τα εξής:

1.    Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των μελών της εταιρείας

2.    Ο αριθμός λογαριασμού της τραπέζης και το ΙΒΑΝ ενός λογαριασμού

3.    Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει και σε pdf

4.    Τα καταστατικά της εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα (Τόσο σε word όσο και σε pdf με υπογραφές των μελών)

5.    Τα Μ3, Μ6, Μ7 και Μ8 έντυπα της ΔΟΥ

 

Σημείωση: 

Προσοχή, η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος  τους 80 χαρακτήρες.

 

 

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης :

  • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
  • Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμία και διακριτικού τίτλου της ΟΕ ή ΕΕ
  • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (νομικά πρόσωπα) / ιδρυτές της ΟΕ ή ΕΕ, αν αυτοί δεν διαθέτουν.
  • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
  • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της ΟΕ ή ΕΕ (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ εντυπα).
  • Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Αιτήσεις υποψηφιότητας Επιμελητηριακών Εκλογών 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ